Інформація для авторів

Міжнародна науково-технічна конференція "Радіотехнічні поля, сигнали, апарати та системи"

Ви хочете подати доповідь на цю конференцію? Рекомендуємо ознайомитись з нашою редакційною політикою на сторінці "Про конференцію", а також прочитати основну інформацію про конференцію на головній сторінці.

Тези надаються електронною поштою однією з двох мов — українською, англійською. Обсяг тез становить три повні сторінки формату А4, включаючи рисунки, таблиці, перелік літератури та коротку анотацію 2 мовами. Формат документів: *.doc (або *.docx).

У матеріалах необхідно дотримуватись термінології, прийнятої державним стандартом; використовуючи новий термін або абревіатуру, слід розшифрувати та пояснити їх.

Налаштування сторінки документу наведено в табл. 1.

Таблиця 1

Формат сторінки

А4 (210x297мм)

Верхнє поле

25 мм

Нижнє поле

25 мм

Ліве поле

30 мм

Праве поле

20 мм

Абзац

9,5 мм

Тези набирайте в текстовому редакторі MS Word (або сумісному текстовому редакторі), шрифт Times New Roman, інтервал — одинарний.

Розміщення та правила оформлення тексту повинні бути наступні:

– назва тези (в центрі, великими літерами, Times New Roman, 14 пт, напівгрубий, інтервал після рядка 16 пт — стиль «Назва тез»);

– прізвища та ініціали авторів (в центрі, Times New Roman, 14 пт, напівгрубий курсив — стиль «Автори»), науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (курсив, інтервал після рядка 10 пт — стиль «Установа»);

– текст тези (Times New Roman, 14 пт, вирівнювання по ширині з автоматичним розставленням переносів — стиль «Звичайний текст»);

– підзаголовки (Times New Roman, 14 пт, вирівнювання по центру, відступ до та після рядка 5 пт, — стиль «Підзаголовок»);

– список літератури (Times New Roman, 12 пт — стиль «Література») подається в порядку посилання та має бути оформлений згідно чинних положень (зразок оформлення див. на сайті конференції);

– коротка анотація двома мовами: українська та англійська (Times New Roman, 12 пт — стиль «Література»).

Формули, рисунки, таблиці, розділи повинні мати просту арабську наскрізну нумерацію. Не слід нумерувати розділи та формули, якщо на них немає посилання в тексті. При посиланні на формулу, рисунок, таблицю або літературне джерело, використовуйте наступні позначення відповідно: (1), рис. 1, табл. 1, [1].

Формули та позначення набирати у редакторі формул MathType, як окремий об’єкт розмірами: змінна — 14 пт, великий індекс — 10 пт, малий індекс — 8 пт, великий символ — 18 пт, малий символ — 14 пт; кирилиця, грецька та цифри — прямі, латиниця — курсив. Не допускається використання формул у вигляді зображень. Формули повинні бути розміщені по центру (1), допускається розміщення формул в таблиці з прихованими границями. Всі позначення, які використовуються в формулі повинні бути поясненими одразу після формули.

Таблиці повинні бути розміщені з правого боку, а рисунки з лівого. Нумерацію таблиці слід вирівняти по правому краю. Таблиці можуть мати заголовок, розміщений над таблицею.

Рисунки розміщувати в таблиці (без границь, вирівнювання зліва, обтікання навкруги), мінімальна товщина ліній на зображенні 1,2 пт. Кожний рисунок має бути підписаний знизу (Times New Roman, 12 пт, в центрі, інтервал до та після підпису під рисунком 5 пт. — стиль «Рисунок»). Написи на рисунку виконуються шрифтом розміром 12 пт.

Список літератури оформлюється згідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, зразок оформлення доступний для скачування на сайті конференції, та повинен складатися тільки з тих джерел, посилання на які є в тексті документу.

Також зверніть увагу на правила застосування дефісу, короткого та довгого тире, редакція пропонує дотримуватися наступних правил: дефіс «-» (знак «мінус» на основній або цифровій клавіатурі) застосовується для написання складних слів згідно українського правопису (WEB-дизайн, купівля-продаж); коротке тире «–» (правий ctrl + «-»цифрової клавіатурі або alt + 0150) використовується для позначення діапазону значень або відстаней (12–14, потяг Київ – Москва); довге тире «—» (правий ctrl+alt+«-» цифрової клавіатури або alt + 0151) використовується як тире у всіх випадках передбачених правописом.

Окремо хочеться зазначити, що математичний знак «мінус» відрізняється від короткого тире, адже повинен знаходитися по середині цифри та мати ширину знаку «+», для порівняння: –2 (-2) — не правильно, −2 — правильно. Для встановлення знаку «−» потрібно набрати числа 2212 та натиснути комбінацію клавіш Alt+x (подібним чином можна отримати і знаки короткого тире 2013 та Alt+x, та довгого тире 2014 та Alt+x).

Матеріали, що оформлені з відхиленнями від встановлених вимог не приймаються для розміщення на дискусійному полі конференції та подальшої публікації.

Перелік посилань

1. Ахмед Н. Ортогональные преобразования при обработке цифрових сигналов / Н. Ахмед, К. Р. Рао. — М. : Связь, 1980. — 248 с.

2. Рибін О. І. Аналіз лінійних систем в області трансформант перетворення Уолша-Адамара / О. І. Рибін, А. П. Ткачук // Вісник НУТУ «КПІ». Сер. Радіотехніка. Радіоапаратобудування. — 2006. — №33. — С. 14—23.

Анотація

Представлені вимоги до оформлення тез для участі у конференції РТПСАС’2015 та публікації у збірнику матеріалів конференції. Розглянуто особливості застосування дефісу, короткого та довгого тире, показана відмінність між коротким тире та математичним знаком мінус.

Ключові слова: РТПСАС, основні вимоги, правила оформлення.

Анотація

Представлено вимоги до правила оформлення тез до участі в RTPSAS`2022 та публікації. Розглянуто особливості застосування дефісів, en та em тире, показано різницю між тире та математичним мінусом.

Ключові слова: RTPSAS, основні вимоги, правила, проєктування.

 Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Copyright © 2016-2023 Радіотехнічні проблеми, сигнали, апарати та системи