Запрошення до участі у конференції

Запрошуємо Вас взяти участь в ХІ Міжнародній науково-технічній конференції «Радіотехнічні проблеми, сигнали, апарати та системи» 2022, що проводиться в режимі on-line з використанням платформи Zoom на базі Радіотехнічного факультету КПІ ім. Ігоря Сікорського. Тези доповідей видаються окремим збірником, який розповсюджується як в електронному так і в друкованому варіанті.

Основна  мета  конференції - презентація  та  обговорення  науково-технічних досягнень, сприяння активізації творчої діяльності фахівців, зайнятих в сфері наукових досліджень, проектування, виробництва та експлуатації радіоелектронних пристроїв та систем, а також обмін науково-практичним досвідом.

Задачі конференції:
  • створення дискусійного поля для апробації фахівцями отриманих наукових, технічних та практичних результатів в радіотехнічній та суміжних галузях;
  • інформування наукової спільноти про новітні досягнення з означених питань;
  • сприяння пошуку наукового та виробничого партнерства.

Секції РТПСАС:

  • Радіотехнічні системи та мікрохвильова техніка. Мікрохвильова технологія, НВЧ та ТГцелектроніка, антени, системи радіорозвідки, системи радіоелектронної боротьби, космічнірадіосистеми.
  • Інформаційні технології та телекомунікаційні системиХмарні технології, інтернетречей, вбудовані системи, смарт системи, телекомунікаційні системи та мережі,теоретичні основи обробки та передачі інформації в телекомунікаційних системах,радіолокація, кібербезпека та захист інформації, системи штучного інтелекту, нейроннімережі.
  • Електроніка, нанотехнології, біомедичні системи, радіовимірюванняЕлектронніматеріали, наноелектроніка та нанотехнології, теорія та практика радіовимірювань,радіоелектроніка біомедичних технологій, мікроелектроніка, ультразвукова техніка,технічна діагностика та методи неруйнівного контролю, оптичні системи та фотоніка.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Керівництва для авторів

Всі доповіді формуються на трьох повних сторінках (формат А4, зовнішні поля: верхнє та нижнє — 25 мм, ліве — 30 мм, праве — 20 мм) 14 шрифтом Times New Roman з одинарним інтервалом (більш докладні правила оформлення наведено на сайті конференції rtpsas . rtf.kpi.ua ). Ці повинні бути логічно структурованими та в повній мірі відображати постановку задачі та результати проведених наукових досліджень. Обов'язковими є перелік літератури, оформлений відповідно до чинних вимог (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, див. на сайті) та коротка анотація двома мовами: українською та англійською, яка завершується ключовими словами. Написи на малюнках — шрифтом не менше 12 пт, товщина лінії малюнка — не менше 1,2 пт. По можливості потрібно уникати кольорових малюнків.

Приклади бібліографічних записів:


Елементи, віділені напівгрубим курсивом, є факультативними і вводяться в бібліографічнийзапис залежно від теми наукової роботи. Проміжки між знаками та елементами запису єобов'язковими і використовують для розрізнення знаків граматичної і приписаної пунктуації.Загальне позначення матеріалу (в цьому випадку [Електронний ресурс]) наводиться у спискахлітератури при наявності відомостей про видання на різних матеріальних носіях та з різнимиспособами подання інформації.

Прийняття доповідей на цю конференцію було закрито 2022-11-20.Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Copyright © 2016-2023 Радіотехнічні проблеми, сигнали, апарати та системи